Kyu Examens juli 2015


Op 7 juli 2015 zijn de jaarlijkse kyu-examens weer afgenomen. De volgende personen hebben hun diploma in ontvangst genomen:

  • Michela – 6e kyu
  • Joseph – 6e kyu
  • Karen – 6e kyu
  • Andre – 4e kyu
  • Willem – 3e kyu
  • Harm – 3e kyu
  • Xander – 3e kyu
  • Danillo – 3e kyu
  • Dennis – 1e kyu

Allen van harte gefeliciteerd!